Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Inledning

Människor med ett gemensamt intresse, livsstil eller behov kan gå samman och bilda en förening. Föreningarna speglar på så sätt vardagen eller fritiden i en bygd. Hembygdsföreningens uppgift är bl.a. att beskriva hur vår hembygd har utvecklats över tid. Det är anledningen till att vi här har valt att redogöra för kända ideella föreningar, formella eller informella, som är aktiva på Visingsö under 2017. Vi hoppas att dessa beskrivningar ska ge en intressant översikt över föreningslivet och ge en del förklaringar till dess bakgrund och dagens aktiviteter. Kanske kan de också ligga som underlag för liknande kartläggning om några 10-tal år?

Vissa sammanslutningar har medvetet inte inte tagits med, t.ex svenska kyrkan, olika tillfälliga sammanslutningar, föräldraföreningar och konsumentkooperativ. Anledningen är att de inte har åretrunt verksamhet, inte har tillkommit på initiativ av öbor och/eller inte bedöms påverka livsstilen speciellt i vår bygd. Å andra sidan är Räddningstjänsten ingen förening i formell bemärkelse, men dess koppling till Sjöräddningssällskapet och det engagemang som krävs av personalen samt den roll och betydelse den har på ön innebär, att den har många av de egenskaper som kännetecknar en förening. På så sätt påverkar Räddningstjänsten i hög grad vardagslivet på ön och därför är den med i denna kartläggning. Inte heller Visingsörådet är en förening med betalande medlemmar, men spelar en samlande och avgörande roll som ösamhällets röst utåt. 

Föreningslivet i Sverige 

Antalet medlemmar, framförallt aktiva medlemmar, i föreningar i Sverige är på nedgång sedan 1990-talet. Andelen passiva medlemmar ökar och avgångarna i högre åldrar kompenseras inte av ökad nyrekrytering av yngre, vilken snarare minskar. Allt färre förtroendevalda drar ett växande lass. Det ökade data- och mediautbudet samt välfärdsförändringar och ökade arbetskrav utpekas som några bland flera tänkbara orsaker. 
Till detta kommer ett avtagande intresse för att vilja arbeta ideellt inom föreningar och ett skifte från folkrörelsebaserade och kollektiva projekt till individuella och livsstilsorienterade kultur- och fritidsaktiviteter. 
Totalt är det ca 10 % av befolkningen som kan tänka sig en aktiv insats i någon förening. 
Vi ser alltså en tydlig negativ utveckling generellt i Sverige de senaste 20-30 åren. 
(Källa: Föreningslivet i Sverige, Levnadsförhållanden Rapport Nr 98, Statistiska Centralbyrån 2003)

För att försöka ge en känsla och bild av hur det såg ut detta år 2017 på Visingsö visas här några bilder från bl.a. midsommaraftons morgon 2017. 


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund