Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening 

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening, som bildades 2012 och hela tiden har haft ca 30-40 medlemmar, vill bevara historiska värden från tiden för Visingsborgs grevskap samt sprida kunskap om grevarna Brahes betydelse för folket och för samhället i Sverige och övriga Europa.

Man vill verka för att slottsruinen Visingsborg åtgärdas genom att en förstudie görs samt att ägarförhållandena och ekonomin klargörs. Allt med målet att stoppa förfallet och göra slottet säkert och tillgängligt för allmänheten. Se www.wisingsborgsgrevskap.se 

Förstudien vilar för närvarande pga brist på pengar. Staten äger området och föreningen kommer att arrendera området på sikt, men föreningen prövar redan idag ansökningar att utnyttja slottsområdet. Diskussioner pågår med Statens Fastighetsverk om åtgärder för att stoppa förfallet. Vad föreningen har gjort under 2017 och planerar att göra framöver framgår av utskicket till hushållen, som gjordes under juli, se bild nedan.

Man kan läsa om grevskapets och Visingsborgs historia på föreningens hemsida. Efter Karl XI:s reduktion 1681 blev grevskapet inkl Visingsborg statens egendom. Slottet blev krigsfångläger för främst ryska krigsfångar och eldhärjades vid jultid 1718, vilket kommer att uppmärksammas av föreningen under 2018. Ca tjugo år därefter revs slottet och materialet användes till att uppföra Visingsborgs Kungsgård. Två lador av denna gård finns kvar idag och ligger norr om Brahekyrkan. Dessa kvarvarande kungsgårdslador går ofta under benämningen ryssladorna men de är byggda efter det att krigsfångarna försvann från ön. Båda är byggda i korsvirkesteknik.

Efter branden har Visingsborgs slott stått som ruin. Från 1975 förvaltades slottsruinen av Riksantikvarieämbetet och sedan 2015 av Statens Fastighetsverk. Slottsruinen har inspekterats, vårdats och underhållits under större delen av 1900-talet. Försvarsanläggningen med vallgrav, murar och bastioner grävdes fram och återställdes delvis under 1930- till och med 1960-talet. Kvar står ännu ruinen av den södra längan med sina typiska trappgavlar samt befästningsverket med vallar och bastioner. Platsen kring Visingsborgs slottsruin är alltid öppen så man kan besöka den. Under sommarhalvåren brukar det anordnas t.ex. visningar, tornerspel, konserter eller teaterföreställningar där ruinen utgör en mäktig kuliss.

Ordf Lars Plühm hoppas att om ett antal år så ”har föreningen ett ´Grevskapets Hus´ där historien om Wisingsborg Grevskap kan visas upp samt att vi fått ett tak över slottsruinen och använder hela slottsområdet till olika aktiviteter.” 


Grevskapets utbredning och Visingsborgs slott med hamn. Modell och tavla som disponeras av föreningen
Teckning från 1800-talet
Idag återstår ruinerna av den södra längan...
...samt befästningsvallar
Även en ruin kräver underhåll
Den östra kungsgårdsladan byggdes 1732 som ”stall och foderlada”
Den norra längan uppfördes 1729 till ”oxhus och logelada”
Styrelsemöte i juni
Utskick till hushållen på Visingsö juli 2017
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund