Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsörådet 

Visingsörådets uppgift är att tillvarata gemensamma frågor för boende på Visingsö gentemot kommun, andra myndigheter och organisationer. Det gör man som kontaktorgan, remissinstans, debattforum och informationskanal. Intressenter i Visingsörådet är föreningar, byalag samt privatpersoner som är lagfarna fastighetsägare på Visingsö. Alla boende på ön kan delta i arbetet genom att väcka förslag, komma med synpunkter och välja sina ledamöter i styrelsen.

Öborna var oroliga att deras röst inte skulle bli hörd i den nya storkommunen efter kommunsammanslagningen 1971. Därför bildades rådet och man har sedan dess hanterat många stora ämnen, t.ex färjeleden, turlistor, avgifter på färjan, vattenkvalitet, bussar, hamnarna, cykelvägar, vårdcentralen, m.m.

Rådet är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund samt Vätternvårdsförbundet. Här har man möjlighet att lyfta typiska landsbygdsfrågor samt vattenfrågor.

Örådet vill medverka till en positiv utveckling av Visingsö som bostadsort och som modern landsbygd samt bevaka miljöfrågor som berör Visingsö. Dessutom vill man verka för ett gott samarbete mellan öns invånare, föreningar och andra organisationer. Dokument som redogör för arbetsmetoder, organisation, handlingsplaner, etc finns tillgängliga på hemsidan, liksom yttranden, protokoll, mm; www.visingsoradet.se

För boende på Visingsö är det givetvis en stor tillgång att kunna påverka sina boende- och levnadsvillkor genom detta samarbetsorgan och veta att dess ledamöter undersöker de boendes inställning i olika frågor inför kontakter med organisationer utanför Visingsö. Det ligger också i rådets och flera ö-organsationers intresse att lämna konkreta förbättringsförslag till kommunen för att göra ön ännu bättre även för besökande.

Visingsörådet har under 2017 kallat till 1 offentligt stormöte (årsmötet) med inbjudna gäster samt haft flera styrelsemöten och arbetsmöten. Bl.a. har man varit engagerad i flera möten ang Visingsö hamnar. Tidigare år har antalet offentliga möten varit 2-3 st.

En dag i slutet av april hade ordf kallat personer från byalag och föreningar till ett möte ang den sk medborgardialogen i kommunen. Ett 10-15 -tal närvarade och de gav underlag till ett yttrande från Visingsörådet till den sk parlamentariska kommittén i kommunen hur man uppfattade att dialogen med kommunens förvaltningar och nämnder fungerar och hur den kan förbättras.

Ordf Bengt Svensson: "Jag ser Visingsörådet som en arena där olika intressenter kan komma in och diskutera olika frågor. T.ex. föreningar, byalag och privatpersoner. Kanske även politiska organ! Då Visingsörådet är opolitiskt måste vi vara noga med att alla parter finns på plats! Vi tar inte ställning i sådana frågor utan Visingsöborna får sedan skapa sig en egen uppfattning i sakfrågan! Vi kan utan problem arbeta aktivt med frågor som t.ex. hamnar, vägar, destinationsfrågor, vatten m.m.

Intresset för Visingsörådet har mattats av i och med att färjefrågan, som varit den enskilt mest betydelsefulla frågan, har fått en lösning. Det är därför jag tror att örådets roll kommer att förändras på något sätt i framtiden. Jag tror att Visingsörådet kommer att finnas kvar men kommer kanske att ha en annan roll. Vi kommer att gå mot mer rådgivande funktion från att ha varit lite av aktionsgrupp. Framgångar bygger på samarbete och vi måste se oss som en del i ett större perspektiv. Då kan vi också fatta bättre beslut till gagn för Visingsö.

Vi vill arbeta för att alla som har viktiga frågor kontaktar oss! Insändare och personliga samtal med kommunens anställda och politiker är inte framgångskonceptet. Oftast förstör det vårt arbete med relationsskapande arbete. Detta är vår utmaning!"


Arbetsmöte för att ge Visingsörådet underlag för yttrande till kommunens parlamentariska kommitté...
...leddes av Bengt S
Rådets svar finns att läsa på hemsidan; Senaste dokument/Information/20170501 – Ang begäran om yttrande
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund