Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Avslutning 

Det har varit glädjande att så många föreningar varit positiva till att delta i denna kartläggning. Framförallt har det varit entusiasm och glädjeämnen som har dominerat mötena med föreningsmedlemmarna, även om de också berättade om utmaningar.

De befolkningsstudier som gjorts av människors ideella/obetalda arbete i Sverige gäller 1990-talet. Man konstaterade då att människor var mest aktiva i Västra Götaland, i Småland och på Öland och Gotland. Det är således positivt att konstatera att såväl Småland som öarna Öland och Gotland har aktiva föreningsmänniskor även om det inte är bevis för tanken att Visingsö har ett rikare föreningsliv just för att det är en ö i Småland. Många menar dock att levnadsförutsättningarna på öar uppmuntrar till att man går samman och hjälps åt i vardagen.

Föreningslivet på Visingsö

Under 2016 hade Visingsö ca 730 fast bosatta och de fritidsboende beräknas vara nästan lika många. Alla dessa är kanske inte föreningsmedlemmar men å andra sidan är många medlemmar i mer än en förening. Inte minst bland de föreningsaktiva och förtroendevalda återser man flera i mer än en förening. Hur många personer som är föreningsaktiva kan man inte få reda på och denna kartläggning har inte heller jämfört antalet föreningar på ön med andra delar av landet.

Medlemsutvecklingen varierar i de föreningar som beskrivits. I flera föreningar fluktuerar den en hel del år från år. Föreningarnas karaktär varierar mycket, det har under 2000-talet tillkommit flera föreningar (jag vet inte om några föreningar har avvecklats ...) och några föreningar kämpar med sviktande medlemsantal. Men det verkar vara så, att de föreningar som ligger bygdens näringar eller andra viktiga förutsättningar nära eller de som har styrelser med förmågan att driva föreningen och dess idé framåt, också överlever på sikt. Det tycks också vara så, liksom i landet i övrigt, att föreningarnas överlevnad hänger på ett allt färre antal förtroendevalda, som tar på sig det ideella arbetet att driva föreningarna.

Antalet föreningsmedlemmar boende på Visingsö är sannolikt inte i minskande, vilket är fallet generellt i svenska föreningar sedan 1990-talet. Visserligen fluktuerar medlemsantalet år från år och många är passiva medlemmar i mer än en förening, men utvecklingen av föreningslivet på Visingsö tycks ligga nära de resultat som officiella studier har kommit fram till för Småland och Öland/Gotland, som har den största andelen föreningsaktiva människor i landet. Det kan alltså vara så att det är ö-livets levnadsvillkor som starkt medverkar till att skapa ett rikt föreningsliv på Visingsö.

Det behöver väl knappt sägas, men gemensamt för alla föreningar är att man gärna välkomnar flera medlemmar. För att göra bilden komplett bör tilläggas att öbor även träffas kring ett gemensamt intresse utan att bilda en förening....

Jag känner bara till ett fåtal exempel på samarbeten mellan föreningar: VAIS – Livbojen under midsommarfirandet, Båtklubben – Fiskareföreningen – Marina Brahe för utvecklingen av hamnarna, Hembygdsföreningen – Näringslivsföreningen – Teaterspektakel under årets skördefest samt SPF Seniorerna – VAIS vid lottförsäljningen i hamnen under sommaren. Det finns säkert några ytterligare samarbeten idag, men säkert också möjligheter till nya samarbeten, som skulle gagna flera föreningar och ge utvecklingsmöjligheter.

Det formella och informella föreningslivet utvecklar ju också de sociala relationerna; man får tillgång till viktig information och dessutom kan deltagande i en förening bekräfta ens identitet och samhörighet med andra grupper eller verksamheter. Och ju mer man känner varandra desto mer tenderar man att lita på varandra, vilket underlättar den gemensamma vardagen i arbete och fritid. Det är kanske så, att de föreningar som finns på en ö har större betydelse för sina medlemmar än föreningarna på fastlandet?


I föreningsbeskrivningarna har jag försökt att undvika värdeomdömen och bara redovisa fakta, men det är imponerande hur många entusiaster vi har (och har haft) bland oss och som vi har att tacka för mycket.
Tack för att ni ställde upp och delade med er av era tankar och lät mig fotografera era aktiviteter.

Visingsö i januari 2018

Mats Svensson, text och foto


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund